Ny lov om permittering og sykepenger relatert til Corona-pandemien trådte i kraft 20. mars. Denne vil få innvirkning for dere som er berørt av pandemien, i form av enten å være permittert eller har sykefravær, ved at NAV overtar ansvaret for dagpenger og sykepenger tidligere enn normalt. Merk at dette også gjelder for dere som ble permittert før lovendring trådte i kraft.  
 
Vi registrerer at NAV har store utfordringer med å behandle alle søknader og foreta utbetalinger innen rimelig tid, noe som naturlig vil påvirke likviditeten til mange. Det er derfor gledelig å meddele at vi som arbeidsgiver har besluttet at alle, uansett permitteringer eller sykdom som følge av Corona, vil få utbetalt lønn i henhold til «gamle regler» for mars måned. Vi avhjelper på denne måten både dere som er berørt samt NAV-systemet. Vi vil benytte dagene fremover til å sette oss godt inn i konsekvensene av lovendringene slik at vi iverksetter riktige avregninger, enten direkte mot NAV eller mot fremtidige lønnsutbetalinger for dere som er berørt. De tillitsvalgte er involvert i dette.  
 
Fra og med 1. april vil vi opptre i henhold til de nye reglene som er fastlagt.  
 
Vi viser tilbake til tidligere informasjons endt ut til ansatte og som arbeidsgiver er vi glade for at vi har denne muligheten, det gir både dere som arbeidstakere og oss som arbeidsgiver nødvendig pusterom til å håndtere situasjonen på en så god måte som mulig.  
 
Dere kan lese mer om de nye reglene her: 
 
Om permitterte: 
•    Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars. Se også her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-blir-endringene-i-permitterings--og-dagpengeregelverket/id2694346/
 
 
Om sykepenger står følgende: 
•    Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Se også her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-koronarelatert-sykefravar-og-egenmelding/id2694350/